ผู้เขียน ผศ.สุมนา   พูลผล
  วิชาการเงินธุรกิจ

บทที่ 1 บทบาท ของการบริหารทางการเงิน
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 3 งบกระแสเงินสด
บทที่ 4 งบประมาณเงินสด
บทที่ 5 การบริหารเงินสด และ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 6 การบริหารหลักทรัพย์
บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้
บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงเหลือ
บทที่ 9 เงินทุนระยะสั้น
บทที่ 10 เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว
บทที่ 11 การวางแผนกำไร
บทที่ 12 ต้นทุนเงินทุน
บทที่ 13 งบลงทุน
บทที่ 14 นโยบายเงินปันผล
บทที่ 15 การบริหารเงินระหว่างประเทศ
สันปก
สารบัญ

  วิชาการภาษีอากรธุรกิจ

บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
สารบัญ


 
 
   
จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ ; Faculty of Management Science
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ; Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ติดต่อสอบถาม โทร.035-322085 ;Tel.035322085