คณาจารย์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 

     ชื่อ:    รศ.จิตติมา  นามสกุล:   อัครธิติพงศ์
     วุฒิการศึกษา:
บธ.ม. (การบริหารงานบุคคล)
     วิชาที่สอน:
บริหารทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาทรัพยากร
     มนุษย์ เชิงกลยุทธ์และการบริหารสายงานอาชีพ,
     การจัดการและพฤติกรรมองค์กร

     E-mail:
chittima_jeab@hotmail โทร: 083-4213553

     ชื่อ:  ผศ.ดร.ไพโรจน์  นามสกุล:  อุลิต ตำแหน่ง:  หัวหน้าสาขา
     วุฒิการศึกษา: 
ค.ม.(พลศึกษา), Ed.D.(Education administration)
     วิชาที่สอน: 
การวิจัยการบริหารทรัพยกรมนุษย์, วิธีวิจัยทาง
     ธุรกิจ,ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม, การวิจัยทางธุรกิจ

      E-mail:
 pirojana@hotmail.com โทร: 081-7404277

     ชื่อ: ผศ.วันทนา  นามสกุล:  เนาว์วัน  
     วุฒิการศึกษา:
บธ.ม.(การบริหารธุรการทั่วไป)
     วิชาที่สอน:
การพัฒนาบุคลิกภาพ, การจัดการประชุมสัมมนา,
    การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม

     E-mail:
wanthana@hotmail.com โทร: 089-9134854

     ชื่อ:    อ.มณฑิรา  นามสกุล:   ชุมวรานนท์
     วุฒิการศึกษา:
วท.ม.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
     วิชาที่สอน:
จริธรรมทางธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     E-mail:
mondi@aru.ac.th โทร: 089-6053920
   
 
ต่อไป  1  2
 
 
จัดทำโดย คณะวิทยาการจัดการ ; Faculty of Management Science
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ; Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
ติดต่อสอบถาม โทร.035-322085 ;Tel.035322085