top
logo


กิจกรรมสหกิจศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
 

ขณะนี้เวลา

โปรชัวร์แนะนำสาขาวิชา
bottom

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถาม Tell/Fax.035-322085