โครงการอบรมนักศึกษาม่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม 2560 
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
tell/Fax : 035-322-085