Get Adobe Flash player

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

- แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

- แบบฟอร์มการเตรียมบทความสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:43 น.)