Get Adobe Flash player

ที่ปรึกษา

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย

4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บรรณาธิการบริหาร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

บรรณาธิการประจำฉบับ

ดร.เมธารัตน์  จันตะนี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
3. ศ.วัฒนะ จูฑะวิภาต มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ศ.เสนาะ ติเยาว์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6. รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
8. รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9. รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. ผศ.ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ฝ่ายจัดการและประสานงานกองบรรณาธิการ

อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล
อาจารย์ภัทราพร จันตะนี
อาจารย์สาวิตา อยู่สุขขี
อาจารย์สิริพร อินทสนธิ์
นางเบญญาภา สอนพรม
นางสาววรรณิศา ทองส่งโสม
นางสาวทิพย์พวรรณ คล้ายสังข์

 

สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

โทรศัพท์/โทรสาร. 035-322-085

พิมพ์ที่

ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 กิโลเมตรที่ 48 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180

โทรศัพท์ 02-529-1638, 02-529-4046  โทรสาร 02-529-1638 ต่อ 406  http://grad.vru.ac.th