Get Adobe Flash player

1. ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

2. นโยบายการจัดพิมพ์
วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) และบทความวิชาการ (Review articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และเป็นช้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

3. เกณฑ์การพิจารณาบทความ
บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้

4. ระยะเวลาการเผยแพร่
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ จัดพิมพ์เป็นวารสารปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 มีนาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 2 กันยายน – กุมภาพันธ์)

5. บาทความที่นำเสนอ
บทความที่ได้รับการพิจารณาในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ประกอบด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์

6. ประเภทของบทความ
บทความวิจัย (Research Articles) บทความวิชาการ (Academic Articles) และบทวามปริทัศน์ (Review Articles)